O společnosti

Společnost Efra s.r.o., působí na tuzemském realitním trhu od roku 1991. Pro své klienty zajišťujeme komplexní realitní služby, mezi které patří vyhledání domu, bytu či kancelářských prostor a prodej, koupě nebo pronájem starších nemovitostí i nových bytů z developerských projektů a novostaveb. Obstaráváme rovněž doprovodný právní a finanční servis jako například převod do osobního vlastnictví, odhad ceny, zprostředkování hypoték a úvěrů i převod a zápis do katastru nemovitostí. Samozřejmostí je rovněž poradenský, marketingový i právní servis a další podpůrné analytické služby jako například zpracování analýz prodejnosti pro řízení rizik nebo vyhledávání investičních příležitostí v oblasti realit. Služby poskytujeme jak jednotlivcům, tak developerům.

Společnost Efra s.r.o. dále poskytuje zaručeně kvalitní a profesionální úklidové práce odvedené plně kvalifikovanými zaměstnanci. Jejich zkušenosti a dlouhodobá praxe v oblasti úklidu zajistí perfektní čistotu i spokojenost zákazníků s vykonanými úklidovými službami. Krédem naší úklidové společnosti je budovat a udržovat spokojenou zákaznickou klientelu, která bude sázkou na jistotu využívat našich úklidových služeb. Na oplátku se naše úklidová firma snaží neustále vylepšovat a zdokonalovat technologie a pracovní postupy úklidových prací. Nabízíme úklid bytů, úklid panelových a rodinných domů, úklid kanceláří, penzionů a hotelů, úklid průmyslových center, sportovních hal, škol a školek a celou škálu dalších úklidových služeb. U nás si vybere opravdu každý! Zajímavou nabídkou je též úklid po požárech. Kvalita a rozumné ceny. Cenovou nabídku vždy připravujeme na základě individuálního přístupu.

Profesní licence:
- Služby v oblasti nemovitostí
- Správa a údržba nemovitostí služby
- Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, expertů záznamy, odbornost
- velkoobchod
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- Obchod a zprostředkování služeb

- Realitní certifikace
- Cources a školení organizace

Provozní činnosti:
- Podílí poradcem v cuple probíhajících akvizicích investičních projektů
- Poradce a realitní makléř v mezinárodním akcií a nemovitostí nákup a prodej ve výši více než 2,5 bilion
- Mezinárodní realitní investiční poradce
- Mezinárodní mortgade a úvěrové poradce

 

Company

 

Efra Company Ltd. operates in the domestic real estate market since 1991. To provide our clients with comprehensive real estate services, including search a house, flat or office space for sale, purchase or rental of older properties and new housing from development projects and new construction. We obtain also the accompanying legal and financial services such as transfer of personal property, estimate, arranging mortgages and loans and the transfer of land registration. Of course there is also consulting, marketing and legal services and other supporting analytical services such as processing of sales analysis for risk management or looking for investment opportunities in real estate. We provide services to both individuals and developers. 

Efra Company Ltd. also provides guaranteed quality and professional cleaning work done by fully qualified staff. Their expertise and long experience in cleaning ensures perfect cleanliness and customer satisfaction with wrought cleaning services.
The credo of our cleaning company is to build and maintain a satisfied customer clientele that will batch safe use of our cleaning services. In return, our cleaning company strives to continuously improve and perfect the technology and working methods of cleaning work.
We offer domestic cleaning, maid service panel and houses, office cleaning, guest houses and hotels, cleaning industrial centers, sports halls, schools and kindergartens, and a variety of other cleaning services. We have something for everyone! An interesting offer is also cleaning after fires. Quality and reasonable price.

1. professional licences:
- real estate services
- property management and maintenance services
- activity of the entrepreneurial, financial, organizational and economic advisors, expert records, expertise
- wholesale
- advertising, marketing, media representation
- business and services mediation
- cources and trainings organization

2. running activities:
- involved advisor in the cuple of running investment projects acquisitions
- advisor and real estate agent in international share and property acquisition and sale in amount of more than 2,5 bilion Czk
- international real estate investment advisor
- international mortgade and credit advisor with cooperation of PPF Bank
- economic and business advisor of two Czech cities for the secure of EU grants